Privacy Statement

Privacy statement (AVG)

Bij bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Bijvoorbeeld via het invullen van een contactformulier of het aanvragen van informatie op onze website. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

Wevotex B.V., gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://www.wevotex.eu

Tineke Munnink is de Functionaris Gegevensbescherming van Wevotex B.V., zij is te bereiken via boekhouding@wevotex.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wevotex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wevotex.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wevotex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over onze diensten / producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van u als de aanvrager.

  • Wanneer er een overeenkomst ontstaat hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist worden door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wevotex B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wevotex B.V.) tussen zit. Wevotex B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Administratiesysteem ten behoeve van facturering aan klanten.

  • Het Contentful systeem ten behoeve van het kunnen onderhouden van de website.

  • Relatiebeheersysteem om afspraken vast te leggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wevotex B.V. bewaart klantgegevens zolang de afnemer klant is bij Wevotex B.V.

Gegevens in ons administratiesysteem worden ook bewaard zolang men klant is bij Wevotex B.V. Dit om te kunnen factureren en contact met klanten te kunnen opnemen in geval van vragen. Na beëindigen van het contract worden deze gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / belastingwet.

Recht om vergeten te worden

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om 'vergeten te worden'. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wevotex B.V. verstrekt uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wevotex B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wevotex.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WeVoTex B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wevotex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wevotex.eu

SSL beveiliging

Deze website maakt nog geen gebruik van SSL beveiliging.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy statement stuurt u dan een e-mail naar info@wevotex.eu of neem contact met ons op.